Kudy z energetické krize

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR a předsedům politických stran

Vážené dámy a pánové,

Statisíce českých domácností se bez jakéhokoliv varování ocitly v situaci, kdy pro ně přestaly platit dohodnuté ceny odběru energií, hrozí jim citelný pokles životní úrovně a vážné existenční starosti. V této situaci se zatím nenašel nikdo kompetentní, kdo by vysvětlil, proč vlastně k tak dramatickému vývoji dochází a co ho vyvolalo.

Podle všeho došlo k souběhu několika faktorů. Dosavadní systém distribuce energií byl zaskočen avízovanými kroky Evropské unie prosazovanými pod názvem Green Deal. Dochází k tomu v situaci, kdy se nedaří zamezit obrovským spekulacím s emisními povolenkami, tedy s nástrojem, jenž měl původně sehrát klíčovou roli při snižování emisí. To vše se děje v době, kdy se vyhrocování vztahů s Ruskem začíná promítat do oblasti energetiky.

Pro české spotřebitele byl vzniklý cenový šok umocněn tím, že k prodeji a nákupu elektřiny pro naši oblast dochází na německé burze, na které se zvlášť silně projevuje probíhající destrukce německé elektrizační soustavy, jež ceny energie dále zvyšuje.

Je povinností příslušných vládních orgánů a regulačních institucí ochránit domácnosti před pádem do energetické chudoby a firmy před likvidačními cenami energie. Povinnost chránit oprávněné zájmy spotřebitelů pro ně plyne přímo ze zákona dle bodu 10 písm. h) a bodu 11 písm. i) § 98a  zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Vzniklou krizovou situaci je třeba řešit bezodkladně též na úrovni Energetického regulačního úřadu (ERÚ), a to formou vyhlášky, kterou se stanoví postup při zajištění dodávky elektřiny a dodávky plynu dodavatelem poslední instance (DPI). Zde je třeba určit nejen postup při přejímání spotřebitelů od obchodníků, jimž ERÚ zruší licenci na obchodování, ale také stanovit pravomoci DPI vymáhat na obchodnících s odebranou licencí rozdíl mezi odůvodněnými cenami energie a cenami dle původně platných smluv.

Zároveň je nutno bezodkladně se připravit na to, že podobné cenové šoky se budou v důsledku nepromyšlenosti zvolené strategie „boje s klimatickými změnami“ bohužel opakovat. Příslušné orgány se musí  s předstihem připravit na situace, kdy ambiciózní projekty Evropské unie nejsou provázány s opatřeními, jež by bránila nezodpovědnému chování   finančně silných aktérů a chránila veřejnost před dopady jejich spekulací. Má-li být snížen prostor pro spekulace s přeprodejem energií a omezen diskriminační charakter vázanosti českých spotřebitelů na ceny určované německou burzou, bude nutno:

  1. Změnit zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zrušit bod 1 a bod 2 písm. c) §4 energetického zákona
  2. Přestat prodávat českou elektřinu přes německou burzu, cenovým rozhodnutím ERÚ nebo Ministerstva financí zastropovat cenu elektřiny pro konečné spotřebitele.
  3. Cenovým rozhodnutím ERÚ nebo Ministerstva financí zastropovat cenu zemního plynu pro konečné spotřebitele.

Přitom není možno i nadále ignorovat problémy, jež se vynořily při provozování emisních povolenek v mezinárodním systému ETC dle směrnice EP a Rady (EU) č. 2003/87/ES. Dopady spekulací zde dosáhly již stupně, kdy tyto povolenky nemají praktický, technický či jiný pozitivní význam pro výrobu elektřiny v ČR, staly se jen jedním z oficiálních důvodů rostoucí ceny elektřiny pro české spotřebitele.

Energetická politika státu je natolik strategicky důležitou oblastí, že si nemůžeme dovolit ignorovat ani otázky regulace cen elektřiny a zemního plynu pro koncové spotřebitele, nemůžeme si dovolit podceňovat význam uskladňování zemního plynu v rámci státních hmotných rezerv a nesmíme si dovolit ponechat českou elektrizační soustavu napospas ani spekulantům s cenami energie, ani stejně nebezpečným, protože zcela nedomyšleným projektům nikomu nezodpovědných evropských úředníků.

Prosíme, abyste této věci věnovali pozornost aspoň tak vysokou, jakou jí věnují členové domácností, které se ocitly bez energií nebo v bezprostředním nebezpečí exekuce.

Za sdružení Kudy z krize

Petr Hampl, Jan Keller, Lenka Procházková, Josef Skála, Jan Skalický, Jaroslav Šulc

Jeden myslel na “Kudy z energetické krize

Komentáře nejsou povoleny.