Manifest Kudy z krize

V dějinách každého národa se střídají období vzestupů a úpadků. Současná krize se nicméně svou povahou a dramatičností takovému cyklickému střídání vymyká. Pokud z ní nenajdeme východisko, je před námi reálná hrozba zániku našeho národa, jazyka, etnika i kultury.

Dnešní politické elity nejsou schopny situaci řešit. Pravděpodobně nejsou schopny dokonce ani pochopit míru a hloubku problémů a výzev, kterým české země čelí. Totéž platí o nejrůznějších mainstreamových expertech, komentátorech a pseudovzdělancích, kteří dominují v masových médiích, veřejných institucích a akademickém prostředí.

V této osudové historické chvíli je zapotřebí, aby lidé, kterým jde o naši vlast a její budoucnost, společně našli východisko kudy z krize. Je zapotřebí, aby začali s otevřenou myslí a zdravým rozumem intenzivně spolupracovat na přesném pojmenování problémů, pochopení příčin naší situace, a aby předložili odvážná, praktická a uskutečnitelná řešení.

Sdružení Kudy z krize si dalo za cíl spojit osobnosti napříč názorovým spektrem s různými životními příběhy. Kromě těch, kteří tvoří viditelné personální jádro sdružení, se do jednotlivých odborných sekcí zapojují desítky dalších odborníků.

Chceme najít řešení pro školství, vzdělávání, obranu, bezpečnost, zemědělství, energetiku, dopravu, průmysl, důchody, kulturu, péči o krajinu a mnohé další. Chceme ukázat, že taková řešení existují, a že jsou reálně uskutečnitelná. O těchto řešeních budeme informovat širokou i odbornou veřejnost a budeme je snažit prosazovat. Vyvrátíme lži o tom, že vůči likvidaci národů v globalizovaném světě údajně není alternativy.

Naší společnou aspirací je obhajoba nezávislosti životaschopného národního státu zajišťujícího důstojné materiální podmínky, svobodu, bezpečí, spravedlnost a životní perspektivu svým občanům. Je nepřípustné, aby zájmy zahraničních spojenců a investorů byly realizovány na úkor občanů České republiky. Nezříkáme se mezinárodní spolupráce, pokud bude výhodná pro český stát a pokud neomezí národní nezávislost.

Jsme otevření vůči všemu, co je pro obyvatele České republiky prospěšné. Nejsme svázáni žádnými ideologickými ani ekonomickými dogmaty. Z této ideové nezávislosti čerpáme odvahu, s níž budeme předkládat věcně podložené a racionální návrhy.

Navazujeme na dlouhou tradici intelektuálního bohatství českých zemí. Nepropadáme nicméně nostalgii. Uvědomujeme si, že není možné křísit zemřelé a obnovovat zaniklá řešení. Hledíme do budoucnosti, přičemž se opíráme o soulad kritického rozumu a odvážné představivosti.

Zveme ke spolupráci každého, kdo si uvědomuje vážnost současné krize a kdo si plně cení národní svrchovanosti. Každého, komu není lhostejný osud dalších generací a budoucnost naší republiky. Každého, kdo je připraven přispět tvrdou prací a nezištným přístupem k zachování naší společné budoucnosti. Každého, kdo je schopen otevřené a poctivé diskuze. Každého, kdo může přispět odbornými znalostmi nebo zkušeností, případně je odhodlán věnovat dostatečné úsilí studiu, aby potřebnou odbornost získal, zveme ke spolupráci do odborných komisí, budování místních sdružení či jako našeho podporovatele a příznivce.

Časy jsou těžké, ale naše věc není ztracena. Dosud tu jsou lidé schopní navázat na předešlé generace, které nezávislosti a rozkvětu českých zemí věnovaly své úsilí a vynalézavost. Muži a ženy, kteří riskovali své majetky i své životy, a mnohdy je obětovali. Není ale možné ztrácet čas. Je zapotřebí spojit individuální úsilí ve společné práci pro záchranu národní budoucnosti.

Ať žije svobodná Česká republika!

21. října 2021

Lenka Procházková, Ivo Budil, Petr Hampl, Jan Keller, Martin Konvička, Josef Skála, Jan Skalický, Jaroslav Štefec, Jaroslav Šulc, Radim Valenčík